Bei Fragen zu Material- oder Garantieproblemen mit Ihrem Wearable wende Dich bitte an den Hersteller des Wearables:Berg Watches Kundenbetreuung: https://bergwatches.com/pages/contact

Gemini Kundenbetreuung: https://www.gemini-official.com/pages/contact

ISBC Kundenbetreuung: https://isbc-pay.com/pages/about

K-Pay Kundenbetreuung: https://eu.k-pay.com/faq-fidesmo/

Mondaine (BE) Kundenbetreuung: https://www.mondaine.be/contact/

Mondaine (CH) Kundenbetreuung: https://ch.mondaine.com/pages/kontakt

Neos Kundenbetreuung: https://neospay.com/pages/contact-us

OILI Kundenbetreuung: https://oili.se/pages/faq

PagoPace: https://pagopace.zendesk.com/hc/de

Tapster Kundenbetreuung: https://gotapster.com/pages/about

Von Moos Kundenbetreuung: https://www.vonmoospens.ch/